B Ě L O V E S K É
U D Á L O S T I

      R O K U   1 9 4 5
    O Č I M A
        S V Ě D K Ů   

        ANTONÍN   SAMEKPoužitá literatura

Úvod: Po mnoha letech


I. Pohled do historie
I. Protektorát
III. Květen - očekávání míru
IV. Poslední boj
V. Konečně mír
Volné doplnění historických údajů knihy autora Antonína Samka,"Vzpomínky na Běloves", vydané v Náchodě, roku 2001. Text byl doplněn o několik dalších doplňujících poznatků, vyplývajících ze svědectví pamětníků, kteří se přihlásili po vydání knihy. Bylo přidáno několik dodatečně získaných fotografií.

Vydal autor vlastním nákladem v Náchodě, roku 2002.

Použitá literatura

1.    Sborník     Přímým pohledem - květen 1945 ve východočeských
   kronikách, Náchod 1985, B. Novák, J. Mánek
2.    J. Hruška     Z posledních dnů 9. 5. 1945, Náchod 1945
3.     Sborník     Od minulosti k dnešku, Náchod 1985, PhDr. Šáda
4.     J. Šimáně     Je tady gestapo, Náchod 1946, více dílčích údajů
5.     Kronikáři     Pamětní kniha obce Běloveské, celý roč. 1945, SokA
   Náchod
6.     Kronikáři     Kronika města Náchoda, celý roč. 1945, SOkA, Náchod
7.     Holub - Kaplan     Opevnění na Náchodsku 1935 - 38, Náchod 1986, výňatky
8.     O. Šafář     Květen 1945 - 80, Náchod 1980
9.     F. Slezák     Přežil jsem, ECHO seriál duben - květen, Náchod 1995
10.     J. Kylar     Květnové události, NOVÝ ČAS, seriál květen 1965
11.     Ing. O. Šidlák     Boj u Bělovsi, NOVÝ ČAS, 2 díly květen, Náchod 1975
12.     Ing. M. Řezníček     K nám přišla svoboda, KONTAKT, MEZ Náchod 1985
13.     Sborník     Stopami dějin Náchodska 6, SOkA Náchod 2000,
   Z. Jánský Poslední válečné události v r. 1945
14.     A. Samek     Vzpomínky na Běloves, Náchod 2001
15.     J. Ledwoch     Jagdpanzer 38 (T) "Hetzer", tabulky, Warszava 1997
16.     L. Mühlstein     Květen1945 na Českoskalicku, Česká Skalice 1975
17.     E. Bouza     Vzpomínky na rok 1945, NOVÝ ČAS, 29.4. 1980
18.     V. Lebeděv     Co znamenal Náchod v mém životě, NOVÝ ČAS, 5. a 7.
   května 1980
19.     A. Kabele     Boje v Bělovsi, týdeník Jiráskův kraj č. 1, 14.5. 1945
Nepublikované práce a další materiály
20.     Klesl - Pražák     Poslední boj květen 1945, strojopis
21.     Štěpánek     Květnové události, Státní muzeum Náchod
22.     J. Horák     Počátek aktivní činnosti květen 1945, Běloves 1947
23.     J. Pokora     Vzpomínky - květen 1945, 3 strojopisné strany
24.     Hlášení     Fond Bartoš, SOkA Náchod
25.     Album     Fotografie ke kronice obce Běloves, SOkA Náchod
26.     Kaplan-Chorvát-Vlach     Fotoarchiv, Klub vojenské historie, CD - disk
27.    Svědci     Výpovědi žijících svědků 2000 - 01, SOkA Náchod
28.    Zápisky     Rodina Benešova, Čápova, Heydrichova. Řezníčkova
   a Židova
29.    Fotografie     osobní archiv, soukromé sbírky občanů
Doplňující a nová literatura
30.    O. Holub     Třicátá pátá hraniční oblast, Kruh, Hradec Králové 1983
31.    Sborník     Náchodsko od minulosti k dnešku 4, OM Náchod 2002
   V.Sádlo, Běloveská tragedie, příčiny a důsledky

Ú v o d :

PO MNOHA LETECH


Od květnových událostí roku1945 na území Bělovse uplynulo již mnoho let. Toto téma bylo mnohokrát zpracováno knižně, ve vědeckých publikacích, též formou novinových seriálů a propagačních oslavných vydání, obvykle k významným výročím. Řada autorů byla očitými svědky na některém z úseků probíhajících bojů. Celkový průběh byl shrnut dle vypravování účastníků z jiných míst, především pak z řad vojenských a správních činitelů. V některých případech byl popisován i s několikaletým zpožděním. Popis byl v první fázi také určitě ovlivněn poválečnou mírovou euforií všech občanů, ale také nemalou měrou sílící změnou politických postojů. Dnes je zřejmé, že některé skutečnosti byly autory pod vlivem pozdějších ideologických komisí orgánů KSČ záměrně vynechávány nebo patřičně uhlazovány. Ve stranickém zájmu tak nebyla ani uváděna jména některých zainteresovaných osobností, režimu nepohodlných.
Proto také bylo možné, že v některých odborných institucích za tak dlouhou dobu nebyly dosud shromážděné písemné materiály i fotografie roztříděny a patřičnou formou zpracovány. V posledních létech se stává, že jsou některé takto zkreslené údaje současnými autory, neznalými dřívějších poměrů, jednoduše přejímány. Sám jsem také podobně s důvěrou v renomované autory v knize"Vzpomínky na Běloves" takové údaje použil. Mimo to se ještě nacházejí a dostávají do archivu dosud neznámé písemnosti, které tak poněkud mění pohled na průběh boje. Nebude jistě na škodu celou problematiku veřejnosti připomenout a uvést nejnovější poznatky včetně vzpomínek dosud žijících svědků. I tak nebudou veškeré detaily událostí nejúplněji vysvětleny. Dokonce existuje na sporné otázky několik verzí. Zůstává na čtenáři, jak celou problematiku bude vnímat.
Výše zmíněné události se podařilo obvykle až po akci fotograficky zachytit řadě amatérských fotografů. Mezi ně patřil především Rudolf Jeremiáš, který dostal za mnohdy nebezpečné záběry ocenění z Vojenského historického ústavu v Praze. Soubory nejlepších záběrů potom vydával Otto Reiman v Náchodě. Řada dalších neopakovatelných záběrů se podařila i Karlu Šafářovi, Bohuslavu Netíkovi, Janu Kubcovi, Aloisu Kylarovi, Františku Novotnému i jiným amatérům. Existoval rovněž amatérsky natočený film , který se pak promítal v náchodských kinech. Z neznámých důvodů však není k nalezení. Řada fotografií byla zlikvidována. Z těch mála dochovaných se Vám pokusím unikátní záběry znovu předložit.
V textu jsou odkazy na použitou literaturu uvedeny v závorce barevnými čísly. Odkazy vytištěné v závorce s normálními čísly jsou přiřazeny pro výpovědi dosud žijících svědků. Monogramy v závorkách patří svědkům, kteří se sami přihlásili po vydání knihy. Přesné znění všech výpovědí je dostupné v SOkA (Státní Okresní archiv) v Náchodě.