VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V LETECH 2004 - 07

V roce 2005 zorganizovala hrnčířka paní Hlináková akci "Hliněná Běloves", snad jako novodobé navázání na Jakubské poutě v lázních. Součástí slavnosti bylo i přátelské utkání pražského hereckého klubu Amfora s místními tenisty.

Záběr z utkání na tenisovém hřišti

Úspěšnou akci "Hliněná Běloves" zopakovala paní Hlináková pod záštitou města v květnu 2006 a následně v roce 2007. Do Bělovse pozvala řemeslníky tradičních řemesel, jako jsou kováři, truhláři, tkalci, řezbář, foukač skleněných ozdob, loutkové divadlo a další. I její pracovníci předváděli před hrnčírnou výrobu keramiky. K tomu na návsi vystavovali a prodávali své zboží prodejci výrobků zmíněných řemesel. Dopoledne předvedly svá vystoupení dvě skupiny mažoretek, až do večera hrála skupina "Prima džem" a ani na občerstvení se nezapomnělo.

Záběr z akce Hliněná Běloves

V květnu roku 2006 a opětně v roce 2007 připravil osadní výbor v hotelu Bonato již po druhé akci "Svátek sousedů". Veřejnosti se představil nový předseda Pravomil Vyšín. V programu vystoupily děti ze ZŠ Běloves, kouzelník pan Kašpar a kronikář Antonín Samek seznámil přítomné s historií běloveských lázní. K tomu promítl historické fotografie. Pak vždy následovalo přátelské posezení.

Kouzelník předvádí svá kouzla


Kronikář při poutavé přednášce


Ke kulatému výročí sezvala ředitelka MŠ všechny dosažitelné minulé i současné spolupracovníky na společné setkání po létech. Přítomni byli i zástupci města a místní kronikář.

45. výr. Mateřské školy v roce 2006


Na rok 2006 připadl termín uspořádat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro tento účel byly volební místnosti otevřeny v pátek, dne 2. června od 14,00 do 22,00 hodin a v soboru dne 3. června 2006 od 8,00 do 14,00 hodin. V lázeňské části byly volby uspořádány v prostorách Základní školy.

Volební místnost v Základní škole

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky se konaly volby do zastupitelstev obcí. Vlastní akt proběhl v pátek, dne 20. října 2006 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu dne 21. října od 8,00 do 14.00 hodin. Občané bydlící nad tratí volili v místnosti VaKu.

Volební místnost v prostorách VaKu


V srpnu 2006 byla na fotbalovém hřišti dokončena dostavba levé části nové tribuny včetně montáže střechy. Součástí je společenský prostor Fotbal klub Běloves, který nabízí posezení u satelitních sportovních přenosů, dále hudební programy na večírky a místo pro porady členů i veřejnosti.

Dokončená přístavba tribuny


Vstup na hřiště u nových pokladen


Ani fotbalovému zápasu se nevyhnulo řádění hlavné polských fanoušků. Museli zasáhnout těžkooděnci policie.

Nepokoje fanoušků při zápase


Nepokoje fanoušků při zápase


Na Dětském dopravním hřišti v sezóně v okresním rozsahu probíhá běžná každoroční výuka žáků o dopravní problematice. Každoročně je zde organizována pro děti akce Den Policie, odbývají se zde soutěže mladých hasičů a další - například Den dětí a podobně. Mimořádně zde v roce 2006 bylo soustředěno zázemí okresního orientačního běhu.

Účastníci orientačního běhu při odpočinku


V průběhu několika posledních let došlo k výstavbě nových rodinných domků Na Koletově, Václaváku, Na Horním konci v ulici U Zbrojnice i ve Vítkově ulici. Také bylo již zmíněno nové sídliště kolem ulice Nad Celnicí, kde bude po dokončení celkem 8 nových domů. Majitelé však většinou nemají zájem o zveřejnění.

Každoročně v červnu je na přilehlých lukách za Hypernovou organizováno za značného zájmu obyvatelstva předvádění chovných koní.

Předvádění chovných koní


Významnou událostí byl vstup naši republiky do Evropské unie. V naši oblasti se tato skutečnost odrazila u hraničního přechodu s Polskem. Ne vše se podařilo fotograficky zachytit. V noci na 1. května 2004 došlo díky vstupu do Evropské unie k uvolnění předpisů o přechodu hranic. Občané obou států zde oslavovali volný průchod. Uvedeným dnem řada celníků zde ukončila svoji činnost, která se částečně přesunula do celních deklarantů ve městech. Zmizely tak fronty kamionů po celé délce Polské ulice.

Zástupci příhraničních měst na celnici


Den 20. prosince 2007 byl na hraničním přechodu do Polska posledním dnem, kdy byla prováděna pravidelná kontrola projíždějících osob a vozidel. Na základě Šengenské dohody v rámci evropských států Unie s platností od půlnoci byly uzavřeny kontrolní budky a odstraněny závory. Na obou stranách hranice a tak byl umožněn volný průchod i průjezd.

Jedno z posledních odbavení kamionu


Na hranici bylo toho dne o půlnoci za účasti mnoha občanů uspořádáno setkání představitelů obou států za zvuku petard a malého ohňostroje. Následně byl svinut drátěný plot od celnice k lesu.

Velitelé stráže při slavnostním ukončení


Velitelé stráže při slavnostním ukončení


Po další dny hraniční přechod osiřel. Nákladní i osobní auta projíždějí bez zastavení. Kontroly budou do budoucna prováděny jen namátkově spíše ve vnitrozemí.

Ne každá obec se může pochlubit, že má ve svém středu stoleté občany. Pan Karel Kašpárek dosáhl v roce 2005 úctyhodných 100 let. Žije sice již v domově důchodců, ale stále se těší slušnému zdraví. Mimo jiné byl 60 let aktivním členem běloveského sboru dobrovolných hasičů. Na Vánoce roku 2007 oslavil již 102. narozeniny. Další občanka paní Marie Hejzlarová svěžím elánem překračuje svých 96 let a Žofie Meisnerová 96 let.

Pan Kašpárek v roce 2005 přijímá blahopřání


V dubnu 2006 uspořádal Antonín Samek v kavárně hotelu Bonato výstavu, tentokrát na téma - "Běloveské proměny". Fotografie byly doplněny krátkým výstižným textem. Na předcházejících výstavách byly předvedeny fotografie na téma "Stará Běloves" a "Běloveské události roku 1945". O nabízenou tématiku Bělovse byl značný zájem, takže došlo i k opakování výstavy v roce 2007.

Návštěvníci výstavy v hotelu Bonato


Činnost společenských organizací v místě aktivně vyvíjí pouze Sbor dobrovolných hasičů. Jejich činnost lze blíže sledovat na vlastních stránkách na adrese: http://mhbeloves.mysteria.cz .


Ze sportovních organizací prosperuje Sportovní klub SK Běloves v propůjčených prostorách Sokola. Jak je vidět ze snímku, členové trápí svá těla za každého počasí. Sněhové podmínky měl lyžařský oddíl v poslední době nedostatečné.

Oddíl fotbalistů SK Běloves u sokolovny


Také ženy Sportovního klubu se činí. Práce s míči, karimatkami nebo činkami je pro ně hračkou. Využívají i prvky Pilates, 100 let staré metody cvičení těla a mysli.


Ženy při cvičení s balony


Tělocvičná jednota Sokol Běloves po krátké pauze obnovila v roce 2006 svoji činnost. Začalo se opět od začátku. Nyní prosperuje oddíl nejmladších dětí s rodiči, oddíl starších dětí a oddíl žen. Muži dosud nejsou zastoupeni.


Děti se seznamují s cvičebním nářadím


Sokolky cvičí při hudbě


Závěrem lze konstatovat, že celkový vzhled Bělovse doznal dalšího podstatného zlepšení ve stavební sféře i v životním prostředí, k čemu značně přispěl postupně od roku 2005 i sběr odpadových hmot do kontejnerů na papír, UH a sklo. Zato ve věci obnovení lázeňského provozu není možno dát uspokojivou odpověď. Bližší informace a řadu doplňujících fotografií najdou zájemci na zpracovaných CD u kronikáře Antonína Samka.zpět na úvodní stránku