V tomto roce se stavební činnost projevila hlavně v bytové výstavbě. Na sídlišti Nad Celnicí byl dokončen 1 dům nad vozovkou, v Polní ulici rodinný dům, v ulici 1. Máje rovněž rodinný dům s čp. 6. (číslo ponecháno po původní chalupě), taktéž další na Horním konci. Závěrem léta bylo započato se stavbou dalších rodinných domů v ulici K Tábořišti a U Brodu. Na začátku Železniční kolonie na podzim bylo započato s přístavbou další bytové jednotky. U mohyly došlo k velké rekonstrukci původní Tomšovy chalupy. Původní objekt byl úplně zbourán. V průběhu listopadu došlo ke zhotovení nových základů. Mimo dům čp. 6 nebyly stavby v tomto roce dokončeny.
Začátkem března byla zahájena na druhé straně Kauflandu směrem k železničním závorám na místě zasypaného velkého Šrollova písníku výstavba dalšího obchodního centra pro firmu Family. Po oplocení prostoru mohutná pásová vrtací souprava vytvářela otvory do země, do kterých byly zapouštěny železné armovací konstrukce. Jejich zabetonováním byly vytvořeny nosné piloty do hloubky několika metrů. Piloty byly propojeny armovací kostrou, na které byla vybetonována souvislá podlaha. Po zatuhnutí na ni jeřáb osazoval betonové sloupy. V květnu již stála hrubá stavba a byl připravován terén pro parkoviště. Od 9.9. byly v novém obchodním centru Family otevřeny zatím dvě prodejny. Jedna z nich s názvem Sportisimo nabízí široký sortiment sportovního zboží, druhá se nazývá Planeo elektro a je zde k dostání široký sortiment elektrozboží.
Vjezd na parkoviště Family je ze společné vozovky ke Kauflandu. Od poloviny října obsadily krajní prodejní bloky prodejny textilního zboží KiK a Adessa. Jeden prodejní blok nebyl dosud obsazen.
Dění v Bělovsi sleduje Osadní výbor. Snaží se zprostředkovávat styk občanů a potřeb příměstské části Běloves s městským úřadem. Na zasedání v hotelu Bonato zrovna stylizoval požadavky občanů vůči městu pro příští období.
Dne 5. března zahájil kronikář Antonín Samek v hale městského úřadu opakovanou výstavu "Lázně Běloves ve fotografii". Starosta Ing. Čtvrtečka seznámil přítomné s připravovaným projektem výstavby úplně nových lázní. Výstavu až do 21. dubna navštívila řada náchodských občanů.
Na dopravním hřišti dne 17. května jako už po několik roků byl pro děti uspořádán Den policie. Příslušníci zde mimo jiné předváděli výcvik psů pro účely dopadení pachatelů trestných činů. V průběhu celé sezóny bylo hřiště hojně využíváno veřejností, místní základní školou i školami z celého regionu v rámci dopravního výcviku.
Dne 19.5. paní Hlináková, majitelka hrnčírny v Bělovsi zorganizovala již 3. ročník akce Hliněná Běloves. Prodejní akce se zúčastnila řada vystavovatelů z řad drobných řemeslníků.
V podvečer 30. května připravil osadní výbor v hotelu Bonato již po druhé akci "Svátek sousedů". V programu vystoupily děti ze ZŠ Běloves, kouzelník pan Kašpar a následně pak Antonín Samek seznámil přítomné s historií běloveských lázní. K tomu promítl historické fotografie.
Na lukách mezi Metují a Hypernovou se provádí začátkem června každoroční akce - Předvádění chovných koní pro zemědělce, sportovce i širokou veřejnost.
V průběhu července byla panem Jindřichem Roubíčkem a žáky Hudební a umělecké školy opravena mohyla naproti fotbalovému hřišti k památce padlých ve světových válkách.
V souvislosti s větší frekvencí vozidel do nových obchodních objektů byla v červenci rozšířena cesta Kpt. Jaroše směrem ke křižovatce a závorám o další jízdní pruh. Současně zde byl vybudován ochranný ostrůvek a přechod pro chodce směrem k hranicím a obchodním marketům. O něco dříve byl vybudován zámkový chodník od křižovatky k mlýnu.
Pěkného letního počasí využívají zájemci o létání v horkovzdušném balonu. Na louce za lázněmi je pro přípravu balonu dobrý terén.
Začátkem července se bez velké propagace začal stavět na místě, kde dříve byly chemické sklady kyselin, na hranici Bělovse a města na konci nádraží nový market. Během 14 dnů již byly vybetonovány betonové piloty a následně celá podlaha. Začátkem srpna již byly stavěny obvodové zdi a v polovici září byla dokončena konstrukce střechy. To už bylo započato s přípravou parkoviště a úpravou výjezdu na Polskou ulici. V listopadu byla bohužel vykácena řada nejméně 8 vzrostlých stromů u přilehlé Polské ulice, aby na objekt bylo lépe vidět. S velkou pompou byl market otevřen 11. prosince.
V polovině srpna prováděla firma Harpen po vypuštění řeky čištění koryta Metuje nad splavem za účelem zvýšení objemu vody pro zásobování náchodské teplárny. Odstraněním nánosu písku hlavně pod 2 betonovým horním mostem pak snížilo nebezpečí rozlití vody do okolí pří případné povodni.
Na konci srpna místní hasiči oslavovali 125. výročí založení sboru. Před hasičskou zbrojnicí byly vystavovány staré i nové hasební pomůcky a pro přítomné návštěvníky byly předvedeny ukázky zásahů. V klubové místnosti mimo starodávné hasičské artefakty a kroniky místní kronikář vystavil shromážděné historické fotografie.
Dne 20. září se v prostoru kolem Březinky konala akce Fort III. Klubu vojenské historie. Byly předváděny střelby ze zbraní v krytu a ukázky tehdejšího výcviku naši armády. Počasí jim však nepřálo - slabě mrholilo. Prohlídku pěchotního srubu N-S 82 Březinka si mohli návštěvníci doplnit prohlídkou expozice o československém opevnění v sousedním objektu N-S 81 Lom. Jinak jsou oba objekty v sezoně přístupny o sobotách a nedělích. KVH mají vlastní stránky: www.brezinka.cz      museum@brezinka.cz
V rámci spolupráce s místním SDH byl proveden cvičný nácvik evakuace školy, požární poplach doplněný ukázkou požární techniky přímo u požární zbrojnice.
V průběhu října až listopadu byla provedena celková rekonstrukce cvičného fotbalového hřiště Na Rovince. Celá plocha byla snížena, vysypána základovým štěrkem, provedeny betonové obrubníky a osazeno zábradlí. Po uválcování byl na plochu položen umělohmotný trávník.
V letošním roce uplynulo 110 let od založení Sokola v Bělovsi. Výbor TJ společně s osadním výborem uspořádal v sobotu, dne 29.11. oslavy k uvedenému výročí spojené s výstavou Antonína Samka včetně promítání historických fotografií ze staré, poválečné i současné činnosti Sokola. Byli pozváni všichni známí starší i současní členové. Ze setkání byla pořízena řada fotografií. Na oslavy přišlo asi 120 členů i místních občanů. Veřejnosti se zde představil nový předseda Osadního výboru příměstské části Běloves Pravomil Vyšín.
Mimo běžných cvičení členů oddílů v tělocvičně byl jako minulá léta v květnu uskutečněn orientační Běh Montací. Jiných soutěží se členové nezúčastnili. Celkový počet členů TJ ke konci roku vzrostl celkem na 94 osob.
V prosinci bylo v prostoru před hraničním přechodem provedeno vyznačení přechodu pro cyklisty přes mezinárodní silnici Polská ulice. Přechod pro pěší turisty hlavně v době velké frekvence cyklistů dosud nebyl uspokojivě vyřešen.